• Sigurimin e zbatimit te ligjshmerise ne  praktiken e  vendimmarrjes se Keshillit te Bashkise, aktet administrative te nxjerra nga Kryetari i Bashkise dhe ne te gjithe veprimtarine administrative te bashkise, dhenjen e ndihmes juridike  te gjitha drejtorive dhe sektoreve qe jane ne juridiksionin e bashkise Selenice.
  • Trajtimin dhe zgjidhjen brenda kuadrit te kompetencave, kerkesat dhe ankesat e qytetareve qe i drejtohen per zgjidhje Drejtorise Juridike. Kur per zgjidhjen e kerkesave  nevojiten te dhena nga zyrat e tjera te Bashkise do realizohet bashkepunimi ne trajtimin e problemit.
  • Organizimin e  menaxhimin e punes  per realizimin e prokurimeve publike ne bashkepunim me strukturat perkatese te Bashkise.
  • Perfaqeson institucionin apo strukturat e Bashkise ne proceset gjyqesorete te gjitha niveleve, ku ato jane apo behen pale, me autorizim te Kryetarit te Bashkise apo te Keshillit Bashkiak.
  • Relaton pranë Kryetarit të Bashkise në çdo kohë mbi ecurinë e punes se drejtorise problemet e ndryshme, menyren e zgjidhjes se tyre, si dhe proçedurave të prokurimit dhe problemet e hasura gjatë zbatimit të tyre.