• Perpilon dokumentacionin e nevojshem per hartimin e projekt-buxheti
 •   Kontrollon zbatimin e buxhetit.
 • Rregjistron te gjitha detyrimet e institucionit.
 • Drejton e organizon punen e sektoreve ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore.
 • Perfundon korrespondencen me Institucione te tjera per problemet qe mbulon Drejtoria.
 • Ne perputhje me detyrat funksionale u cakton detyra specialisteve, ndjek dhe analizon zbatimin e tyre
 • Nepermjet analizave, seminareve, interpretimeve shkresore dhe verbale te akteve normative, ligjore dhe nenligjore, kontrollit direkt dhe nepermjet specialisteve, ndihmon ne aftesimin profesional te punonjesve qe merret me administrimin e fondeve buxhetore.
 • Informon eprorin direkt ne periudha te caktuara dhe ne cdo rast te kerkuar prej tij per plotesimin e problemeve te dala ne realizimin e buxhetit.
 • Propozon masa per shkeljet te disiplines buxhetore ne instancat perkatese sipas ligjeve ne fuqi.
 • Ben transferimin e fondeve ne favor te ketyre ndermarrjeve.
 • Pergatit dokumentacionin per realizimin e buxhetit te vitit financiar te mbyllur dhe e paraqet nepermjet eprorit direkt per miratim ne Keshillin Bashkiak.
 • Koordinon punen me drejtorite e tjera te Bashkise lidhur me kerkesat per fonde dhe ia paraqet eprorit direkt per ndryshime ne buxhetin e vitit ushtrimor.
 • Organizon dhe drejton punen per ruajtjen dhe administrimin e vlerave materiale dhe monetare.
 • Kontrollon ligjshmerine e financimeve te investimeve qe realizohen nga Institucioni.
 • Ndjek zbatimin e ligjshmerise ne ruajtjen, dokumentimin, qarkullimin dhe administrimin e vlerave monetare e materiale. Ne koordinim me drejtorite e tjera evidenton kerkesat per fonde investimesh dhe i paraqet ne instancat e duhura ligjore.