Informacion i përgjithsëm mbi funksionimin e Drejtorisë së Arsim-Kulturës

 Arsimi

-Menaxhon ciklin parashkollor ku përfshihen mësuesit parashkollor, punonjësit sanitarë dhe rojet.

-Transportin e nxënësve dhe mësuesve nëpër destinacionet përkatëse pranë shkollave.

-Kujdeset për godinat e shkollave, problemet e mirëmbajtjes dhe bazën materiale në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve.

-Organizon së bashku me Drejtoritë e shkollave gjithë aktivitetet kulturore, përvjetoret dhe konkurset.